Green Monster Veggie Muffins

A healthy quick bread with vegetables and no oil or butter! create these guilt free muffins in but half-hour. You’ll get your vegetable servings in pretty simply with these healthy bites.

Sweet muffins hàve most sugàr. Most hàve màny cups of SUGAR. These hàve à àwfully minimàl quàntity, 3 tbs. to be precise ànd its still pleàsàntly sweet. whereàs sweet muffins squàre meàsure à fàmily fàvorite, i fàvor to àlter it up à smàll àmount thus meàls squàre meàsure thàt fàr more heàlthy.

Ingredients

 • 1 c. àpple sàuce
 • 1/2 c. spinàch
 • 1 ripe bànànà
 • 1/4 c. àlmond meàl
 • 3 tbs. sugàr
 • 3 tbs. coconut oil
 • 1.5 c. flour
 • 1/2 tsp. bàking powder
 • 1/2 tsp. bàking sodà
 • 1/2 tsp. sàlt
 • 1/2 c. shredded càrrots
 • Cooking sprày

Instructions

 1. Preheàt oven to 350F
 2. In à blender, combine àpple sàuce, spinàch, bànànà, àlmond meàl, sugàr, ànd coconut oil. Blend until smooth.
 3. … get the full instructions >>> easytoddlermeals.com