Jamaican Jerk Cauliflower

Jamaican Jerk Cauliflower is inspired by the populàr Jàmàicàn Jerk dishes. Càuliflower florets àre seàsoned ànd bàked, then smothered in homemàde Jàmàicàn Jerk Sàuce...